fbpx

Meny

Husbranschens Ordlista

I husbranschen finns det en mängd termer som kan vara förvirrande och svåra att förstå.
Här har vi sammanställt en lista över de viktigaste begreppen som du bör vara bekant med:

ABS

ABS står för “Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader”. Det är en avtalsmall som används när en privatperson ingår kontrakt med en entreprenör för att bygga ett småhus. Dessa bestämmelser är utformade för att reglera och skydda båda parternas rättigheter och skyldigheter under byggprocessen.

Anslutningsavgifter

Kostnaderna för att ansluta sig till kommunala eller gemensamma el-, tele-, VA- (vatten och avlopp) och fjärrvärmenät kan variera beroende på flera faktorer, inklusive den specifika platsen och typen av anslutning. Avgifterna täcker vanligtvis de administrativa kostnaderna för att hantera anslutningsprocessen.

Begäran om påbörjande

En begäran om påbörjande är en specifik handling som undertecknas för att initiera slutbeställningen av ett hus, även kallad avrop. När ett husbyggnadsprojekt närmar sig färdigställande och alla avtalade arbetsmoment har slutförts, kan beställaren eller byggherren begära att entreprenören påbörjar processen för slutbeställningen.

Besiktningsman

En besiktningsman är en särskilt utsedd person som genomför en besiktning av ett hus eller annan egendom för att bedöma om objektet uppfyller de ställda kraven. Besiktningsmannen har vanligtvis expertkunskaper och erfarenhet inom området och är oberoende från både säljaren och köparen. Besiktningen syftar till att granska och utvärdera olika aspekter av objektet, såsom dess strukturella integritet, installationer, material, säkerhetsfaktorer och eventuella brister eller fel.

Betalningsplan (Lyftplan)

En betalningsplan, även kallad lyftplan, är en plan som anger tidpunkten då olika delar av kontraktsbeloppet ska betalas. Betalningsplanen fastställs vanligtvis som en del av avtalet eller kontraktet mellan parterna, till exempel mellan entreprenören och beställaren.

Byggherre

En byggherre är den person eller organisation som på egen bekostnad genomför eller låter genomföra mark-, byggnads-, installations-, rivnings- eller anläggningsarbete. Byggherren är ansvarig för att initiera, planera, organisera och övervaka byggprojektet.

Byggkreditiv

Ett byggkreditiv är ett tillfälligt lån som beviljas av en bank under byggtiden för att finansiera ett byggprojekt. Byggkreditivet är utformat för att täcka kostnaderna för markförvärv, konstruktion, material, arbetskraft och andra relaterade utgifter som uppstår under byggprocessen.

Byggledare

En byggledare är en kontaktperson från Tegsnäshus eller ett byggföretag som har ansvaret för att övervaka och säkerställa att entreprenaden utförs enligt kontraktshandlingarna och planerna för byggprocessen av ditt hus. Byggledaren fungerar som en länk mellan byggherren och entreprenören och har en viktig roll i att säkerställa att byggprojektet genomförs smidigt och enligt överenskomna villkor.

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd som krävs för att genomföra nybyggnation av ett hus samt eventuella sidobyggnader. Detta tillstånd utfärdas skriftligt av den kommunala myndigheten, vanligtvis byggnadsnämnden eller motsvarande organ. För att ansöka om bygglov måste man vanligtvis lämna in ritningar, tekniska beskrivningar och andra relevanta handlingar som visar hur den planerade konstruktionen eller byggnaden kommer att se ut. 

Byggmästare

En byggmästare är en ansvarig entreprenör och byggledare som har det övergripande ansvaret för att organisera, planera och genomföra byggprojekt. Byggmästaren har en viktig roll i att leda och samordna byggprocessen från start till slut. De ansvarar för att anskaffa och koordinera nödvändiga resurser såsom arbetskraft, material och utrustning.

Byggnadsnämnd

Byggnadsnämnden är en kommunal myndighet som fattar beslut om bland annat bygglov, rivningstillstånd och tillstånd till större markarbeten. Dessutom ansvarar de för att utföra tillsyn av att byggnader uppförs i enlighet med lagstiftningens krav på säkerhet och tillgänglighet.

 

 

Byggstartsmöte

Ett byggstartsmöte är en komplett genomgång av hur entreprenaden ska genomföras och en diskussion om tidplanen för byggprojektet. Vid byggstartsmötet samlas vanligtvis byggledaren, byggherren och säljaren innan arbetet påbörjas. Mötet syftar till att säerställa att alla parter har en gemensam förståelse för projektets omfattning, krav och mål.

Färg och tillval

Färg och tillval är den del av byggprocessen där du har möjlighet att välja och anpassa olika detaljer och element i ditt hem för att göra det mer personligt och skräddarsytt efter dina önskemål och behov. När det gäller färg kan du välja färgscheman och målningsalternativ för väggar, tak och andra ytor i hemmet. Det kan innefatta valet av grundfärger, accentfärger och mönster som bidrar till att skapa den önskade atmosfären och stilen i ditt hem.

Kontrollansvarig (KA)

En kontrollansvarig (KA) är en certifierad oberoende konsult som har ansvaret för att se till att bygglovet följs och att alla relevanta bestämmelser och krav uppfylls under byggprocessen. KA utses av byggherren och deras utnämning måste godkännas av kommunen enligt plan- och bygglagen.

Kontrollplan

En kontrollplan är en viktig dokumentation som behöver redovisas och godkännas av kommunen innan startbesked kan utfärdas för byggprojektet. Det är kontrollansvarig (KA) som har ansvaret för att ta fram och upprätta kontrollplanen. Kontrollplanen innehåller detaljerade åtgärder och ordningsföljden för att säkerställa kvaliteten under byggnationen. Den är utformad för att se till att alla relevanta bestämmelser, krav och föreskrifter enligt plan- och bygglagen följs. Kontrollplanen är specifik för det aktuella byggprojektet och tar hänsyn till dess unika egenskaper och omfattning.

Lagfart

Lagfart är ett officiellt dokument som fungerar som bevis på vem som äger en fastighet eller tomt. När en fastighet överförs från en säljare till en köpare genom en fastighetsaffär, ansöker köparen om lagfart hos Lantmäteriet eller motsvarande myndighet i det aktuella landet.Lagfarten är ett juridiskt bevis på äganderätten till fastigheten.

Lagfartskostnad

Lagfartskostnaderna består vanligtvis av två delar: en procentuell avgift baserad på köpeskillingen för fastigheten och en expeditionsavgift. Förutom den procentuella avgiften tillkommer också en expeditionsavgift på 825 kr. Denna expeditionsavgift är en fast administrativ avgift som betalas till Lantmäteriet. Det är viktigt att notera att avgifterna och procentsatserna kan variera mellan olika länder eller regioner

Leveransanrop

Leveransavrop är en slutbeställning av huset med tillval och ändringar. Det görs när bygglov och finansiering är beviljat. Leveranstiden börjar räknas efter att leveransavropet är klart.

 

 

 

 

Nybyggnadsförsäkring

En nybyggnadsförsäkring är en försäkring som skyddar mot eventuella skador eller fel som upptäcks efter att byggnaden har färdigställts. Den krävs enligt plan- och bygglagen och ska redovisas inför kommunen.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en kartbild och beskrivning som visar de aktuella förutsättningarna för ett byggnadsprojekt. Den är avsedd att användas som underlag för att upprätta en situationsplan vid ansökan om bygglov. Nybyggnadskartan innehåller information om den aktuella fastigheten och dess omgivning. Den kan inkludera markgränser, befintliga byggnader, vägar, ledningar, vegetation, topografi och andra relevanta detaljer. 

Nyckelfärdigt

När ett hus beskrivs som “nyckelfärdigt” innebär det att arbetet med byggnaden är i stort sett färdigt och att huset kan tas i bruk eller flyttas in i.
Ett nyckelfärdigt hus har genomgått alla grundläggande byggnads- och installationsarbeten både invändigt och utvändigt. Det innebär att taket är på plats, väggarna är klara, golvbeläggningar är installerade och el-, vatten- och avloppssystemen är funktionsdugliga. Vanligtvis återstår endast mindre avslutande arbeten, såsom slutlig utvändig målning.

Pantbrev

Ett pantbrev är ett officiellt dokument som bekräftar att en bank eller annan långivare har en säkerhet i form av inteckning i en del av din fastighet. Det används som en form av säkerhet för lånet som du har tagit för att finansiera fastigheten.

Pantbrevet innebär att långivaren har rätt att kräva försäljning av den belånade delen av fastigheten om du inte kan betala tillbaka lånet enligt avtalet. Det ger långivaren en trygghet att återfå sin utlånade summa genom att sälja fastigheten.

Produktions-kostnadskalkyl

En produktionskostnadskalkyl är en beräkning av de totala kostnaderna för att producera eller bygga ett byggnadsobjekt. Kalkylen omfattar vanligtvis både markkostnader och byggkostnader.
Markkostnaderna inkluderar vanligtvis kostnader för förvärv av marken, eventuell sanering eller markarbeten som behövs för att förbereda tomten för byggandet. Byggkostnaderna omfattar alla kostnader som är direkt relaterade till själva byggprocessen. 

Slutbesiktning

Slutbesiktning är en avslutande genomgång av entreprenaden där en oberoende besiktningsman närvarar. Byggherren, entreprenören och den kontrollansvarige (KA) deltar. Eventuella anmärkningar eller synpunkter kan tas upp. Slutbevis utfärdas av byggnadsnämnden när samtliga arbeten enligt kontrollplan är färdigställda.

Spärrförbindelse

En spärrförbindelse är en säkerhetsåtgärd som entreprenören begär innan byggnationen påbörjas för att skydda kontraktssumman. Det kan liknas vid en bankgaranti och utfärdas av byggherrens bank. Spärrförbindelsen överlämnas vanligtvis i samband med leveransavropet. Syftet med en spärrförbindelse är att ge entreprenören trygghet och säkerhet genom att säkerställa att betalningen för byggprojektet kan ske enligt överenskomna villkor.

Startbesked

För att kunna påbörja byggnationen krävs ett startbesked från byggnadsnämnden. Detta besked utfärdas vanligtvis i samband med ett tekniskt samråd. Startbeskedet är ett formellt tillstånd som bekräftar att alla nödvändiga handlingar, tillstånd och godkännanden är på plats och att byggprojektet kan starta enligt planen.

 

Stommonterat

Stommonterat innebär att huset levereras med den bärande stommen och grundläggningen redan färdig. Du tar över ansvaret för resten av byggnationen efter att takpannor och utvändiga plåtar har monterats. Du ansvarar själv för att färdigställa huset enligt dina egna önskemål och behov.

 

Tekniskt samråd

Tekniskt samråd är en process där kommunens byggnadsinspektör, byggherren, kontrollansvarig och Tegsnäshus byggledare samlas för att genomgå byggnationen innan byggstart. Syftet med det tekniska samrådet är att säkerställa att alla tekniska aspekter och byggnadsregler uppfylls innan byggprocessen påbörjas. Under det tekniska samrådet går man igenom byggplanerna och ser till att de överensstämmer med gällande byggnadsbestämmelser och föreskrifter.

Totalentreprenad

Totalentreprenad innebär att du endast behöver skriva ett kontrakt för hela husköpet. Entreprenören tar ansvar för alla delar av byggprojektet, vilket innebär att du som köpare inte behöver hantera olika underentreprenörer eller koordinera deras arbete. Du har en enda ansvarig part att kommunicera med under hela byggprocessen, vilket ger en smidigare och mer strukturerad hantering av projektet.

 

Tvåårsbesiktning

Inom två år från dagen för slutbesiktning kan antingen byggherren eller entreprenören begära en s.k. tvåårsbesiktning. En oberoende besiktningsman utför denna besiktning, och kostnaderna för besiktningen bärs av byggherren. Syftet med tvåårsbesiktningen är att identifiera eventuella brister eller fel som har uppstått efter byggnadens färdigställande och slutbesiktning. Genom att genomföra denna besiktning kan åtgärder vidtas för att åtgärda eventuella problem som har uppkommit inom de två första åren efter färdigställandet av byggnaden.

VA-lov

Ett VA-lov är ett tillstånd som erhålls från kommunen och som anger att fastighetens VA-anläggning (vatten och avlopp) får anslutas till det kommunala VA-nätet. Det är ett viktigt tillstånd som behövs för att kunna ansluta fastigheten till det kommunala VA-systemet. Ansökan om VA-lov görs vanligtvis i samband med ansökan om bygglov, då det är en integrerad del av byggprocessen. Genom att få ett VA-lov säkerställs att fastigheten har rätt förutsättningar för vatten- och avloppshantering enligt kommunala riktlinjer och regler.